Aileen boosted

#Feminist #Servers Review

13/12/19, 17:30 UTC+2
Typografeio
28 Keramikou, Athens

Σας προσκαλούμε σε μία συνάντηση/συζήτηση για φεμινιστικούς διακομιστές. Θα μιλήσουμε για ιδέες, έννοιες και παραδείγματα αυτόνομων τοπικών διακομιστών (servers) που υποστηρίζουν φεμινιστικές πρωτοβουλίες (...)

We invite you to a gathering/discussion about feminist servers. We will introduce concepts and examples of autonomous local servers that support feminist initiatives (...)

Aileen boosted

Instead of trying to figure out which messenger provides the best “security” features by certain technical standards, think about precisely the kind of security you need. https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-about-what-you-need-secure-messenger

When @luka recently asked about strategies for coping with grief and @celesteh and I started a brief exchange about blogs, I was only thinking about past blogging.
Until I started writing another blog post a few days ago, I wasn't even conscious of how far I had retreated into my memories and the oppressiveness of November.
But I am all the more grateful to be living in the wonderful community of @calafou now.
livingwithplanb.derieg.com/201

Reading "Digital Privacy at the US Border" from EFF is raising some concerns. Does anyone know what the current situation is?

Aileen boosted

If you have a .org domain name: go renew it now. For the full 10 years.

Registration rights for .org were just bought by a private equity firm. And as part of that contract, the price caps were removed.

Anything in .org will get much more expensive, soon.

A ten year renewal will cost you a bit over a hundred bucks. Which is probably less than one year will cost you in the very near future.

https://www.theregister.co.uk/2019/11/20/org_registry_sale_shambles/

Aileen boosted

Marloes de Valk, Andreas Safron, David Uitz, Fahim Amir, Felipe Castelblanco and Gertrud Haidvogl will speak at the symposium "Vaping Networks -
Will an Organic Internet save our Analog Environments?" on 20. & 21. November 2019, Kunstuniversität Linz -> https://vaping-networks.radical-openness.org/

I was getting impatient to finally start using my new wood-burning stove, but now that the day has come, suddenly I feel nervous about it.
So I'm procrastinating by finding a thousand other things I need to do first.
In the meantime, the cats have apparently decided that they are not leaving the heating pad today.

In my ongoing exploration of machine translations and informal online communication, I was recently alarmed that "I am helicopter to ovaries" might be a frantic mistranslation of a medical emergency, but with human intervention I learned that "me tiene hasta los ovarios" is an expression of annoyance - wonderful, in my opinion, even if unfamiliar to machines.
Today's puzzle: How insulting is it to refer to someone as a turkey in Catalan?

While day-to-day life in Calafou continues to provide ever new challenges, interesting new things to learn, and unusual additions to my Spanish vocabulary, it is the opportunity to relearn things I used to know that still surprises me most.
A blog post about cats, heating, and the unexpected healing effect of system administration: livingwithplanb.derieg.com/201

Aileen boosted

Infoshop: **All Organizing Is Magic**

"In this contribution to Verso's Caliban and the Witch Roundtable, Sarah Jaffe finds echoes of witchcraft in contemporary anti-capitalism The post All Organizing Is Magic appeared first on Infoshop News."

http://news.infoshop.org/dissent/all-organizing-is-magic/

#anarchism #bot

It already made no sense to me that I found a "Linux on Asus T100" group on Google groups, but when that shut down and the group moved to Facebook, it became completely useless.
But now it feels like an even more satisfying achievement that I finally managed to fix my partition problem by myself today.

Aileen boosted

Me: "Okay, start of the day, things to do, let's focus on one thing at a time here-"

Brain: "I am holding four things :)"

Me: "No we-"

Brain: "I found another one!!! Look how many things I can hold!"

Me: "No we can't-"

Brain: "I dropped them :("

Aileen boosted

Hello world! this is the mycological sovereignty research group profile on fediverse. A decentralized group with a running lab based in @calafou Follow us to spread the spores!

Hola mundo! este el perfil en fediverse del grupo de soberanía micológica, un grupo con un laboratorio actualmente funcionando en @calafou
Siguenos para difundir las esporas!

#introducción
#introduction
#SoberaniaMicologica
#MycologicalSovereignty

Aileen boosted

I thought my internet search skills were pretty good. Loads of neat tricks listed here

Smart searching with googleDorking | Exposing the Invisible - https://exposingtheinvisible.org/guides/google-dorking/

I can understand, write and speak extensively in English and German, so being limited to the communication abilities of a two-year-old in Spanish now can often be disconcerting.
While I am grateful for advances in machine translations, I am also still fascinated by their limitations.
A blog post about some of my experiences: livingwithplanb.derieg.com/201

"The Beautiful Warriors" - I am very happy to see this book available now in English, and I would highly recommend it: minorcompositions.info/?p=976

And follow @etc for more updates about the Eclectic Tech Carnival next week in Athens.

The hardware crash course with @donna is a classic. Don't miss it, if you are in Athens next week!

Aileen boosted

Computer hardware crash course/ Crash course υλισμικού υπολογιστή
09/10, 11:00-13:00, @AMOQA, Athens
Donna

We will take apart an old computer and put it back together again, finding the parts that make up a computer(...)

Σε αυτο το εργαστήριο θα αφαιρέσουμε όλα τα μέρη ενός παλιού υπολογιστή και θα ξανασυνδέσουμε, ανακαλύπτοντας απο τι κομμάτια αποτελείται ένας υπολογιστής(...)

more: https://eclectictechcarnival.org/ETC2019/schedule/

Aileen boosted

World-changing fictions. An opening ritual/ Αλλάζοντας τον κόσμο με την φαντασία. Μια τελετουργία έναρξης
08/10, 12:00-13:00, @EIGHT, Athens
Tiphaine & Lucile

Opening ritual for the Carnival, inspired by the Reclaiming tradition
Let's summon spirits that will offer guidance and protection during the Carnival(...)

Η τελετουργία έναρξης του Καρναβαλιού.
Ας επικαλεστούμε πνέυματα που θα μας προσφέρουν καθοδήγηση και προστασία κατα τη διάρκεια του καρναβαλιού(...)

more: https://eclectictechcarnival.org/ETC2019/schedule/

Show more
post.lurk.org

Hometown is adapted from Mastodon, a decentralized social network with no ads, no corporate surveillance, and ethical design.